تعبیر خواب حاملگی دختر مجرد ، تعبیر بارداری دختر باکره

تعبیر خواب حاملگی و بارداری خود و دیگران

تعبیر خواب حاملگی و بارداری خود و دیگران

تعبیر خواب حاملگی و بارداری خود و دیگران تعبیر خواب حاملگی زن ، مرد ، دختر مجرد باکره ، خواهر ، مادر و دیگران تقدیم به شما.   تعبیر خواب حاملگی از دید محمد بن سیرین تعبیر خواب بزرگ شدن شکم مانند زن حامله این است که مال و نعمت بدست می آورد و هرچه شکم بزرگتر باشد مال بیشتر خواهد بود   تعبیر خواب حاملگی از دید از ابراهیم کرمانی تعبیر خواب حاملگی بشرطی که بچه پسر باشد پدرش مال و نعمت است و اگر بچه دختر باشد مادرش به مال می رسد &n...

ادامه مطلب